Get Adobe Flash player

Головне меню

Корисні посилання

baner1

baner2 

baner3

baner6

Для ефективного спілкування з дітьми педагог має бути готовим до діалогу, тобто:

$1  сприймати дітей як рівноправних співрозмовників, що передбачає відхід від моделі «Я і безголоса річ»

$1  бути уважним до того, що і як говорять діти

$1  виявляти здатність швидко аналізувати й адекватно реагувати на їхні несподівані запитання, репліки, емоційні реакції

$1  вміти підтримувати й розвивати основні змістові лінії багатоголосої розмови, якою є бесіда з дошкільниками 

Як розмовляти з дітьми так, щоб вони вас почули: поради педагогу

$1§  Не зводьте розмову до вказівок на кшталт армійських. Зробіть кожну ди­тину співрозмовником, думка якого для вас важлива, запропонуйте їй ви­словити свої міркування, ставлення; надайте можливість самостійного ви­бору способів дій з-поміж можливих.

$1§  Намагайтеся відчути готовність дітей до розмови з вами і не починайте її тоді, коли діти наразі мають інші пріоритети. Адже нерідко ми відволіка­ємо дітей від важливіших для них справ заради проведення нецікавого для більшості з них заходу (спостереження, обговорення тощо). Участь у тако­му заході стає для дітей формальною, а те, про що ми говоримо, вони про­пускають повз вуха.

$1§  Намагайтеся надати особистісного смислу розмові: мотивуйте, пояс­нюючи її значимість, звертайтеся до особистого досвіду, багажу знань ді­тей, адже їм дуже подобається виявляти свою обізнаність, діліться власним досвідом.

$1§  Під час розмови з конкретною дитиною не відволікайтеся на зауваження, репліки іншим дітям або дорослим. Продемонструйте зацікавленість і щи­рість. Якщо зміст розмови не передбачає уваги з боку інших, надайте їй ат­мосфери інтимності.

$1§  Заохочуйте ініціативу дитини в діалозі, підтримуйте бажання запитува­ти, допитливість, підтвердіть, що для вас важливо те, про що дитина запи­тує. Дитина, як і дорослий, любить, коли її слухають, поважають її думку та її саму.

Як зробити бесіду ефективною: поради педагогу

$1§  Щоб бесіда відбулася, підготовленим має бути не лише дорослий, а, пере­дусім, діти, яким бажано мати хоча б стартовий багаж інформації, базо­вих знань, достатній запас емоційних переживань, осмислене ставлення до предмета бесіди, вмотивованість, налаштованістьобговорити те, що пропонує педагог. Підготовленій дитині є що зауважити, вона зберігає ін­терес до теми розмови. У разі непідготовленості дітей вихователь ризикує звести бесіду до власного монологу, до якого діти швидко втратять інтерес і нудьгуючи чекатимуть завершення або намагатимуться перевести запро­поновану тему на справді цікаву для них.

$1§  Не варто «засипати» дітей запитаннями — це швидко втомлює й на­бридає; вихователь має не поспішати відповідати самому, а дати можли­вість подумати; віддавати перевагу запитанням, що спонукають помис­лити, — дітям подобається виявляти свою обізнаність, вони полюбляють розв'язувати складні завдання'; запитання доцільно адресувати всім дітям, а не окремій дитині — це спонукатиме до роздумів усіх без винятку дітей.

$1§  Пам'ятайте, що, крім запитань, інтелектуальну й мовленнєву активність дітей стимулюють також: прийом педагогічної провокації (дорослий ви­словлює сумнівне твердження, яке діти намагатимуться підтвердити або спростувати); доцільно використовувати звернення до досвіду дітей; сти-мулювальні завдання, ігрові вправи, невеликі за обсягом, але влучні інфор­маційні довідки тощо.

$1§  Важливо створити під час бесіди живу емоційну атмосферу, задати роз­мові доброзичливий тон, поважати дітей як рівноправних співрозмовни­ків. Це забезпечить інтелектуальну й мовленнєву активність дітей. Цьо­му сприятиме також ваша щирість, правдивість і простота у спілкуванні, вміння викликати в дітей різні асоціації щодо обговорюваних понять. Адже лише особисті переживання та відчуття педагога можуть «заразити» учасників інтересом до проблеми, що обговорюється, не залишити байду­жими, стимулювати їхню власну активність і суб'єктну позицію.

$1§  На початку бесіди необхідно визначити, що для вас буде пріоритетним: показова дисципліна чи жива атмосфера пізнання. Часті зауваження щодо дисципліни і зовнішньої краси, як свідчить практика, за відсутності змістовної розмови не сприяють справжній дисципліні, а навпаки, емо­ційно нівелюють загальну позитивну й ділову атмосферу заняття. Засти­глі, як пам'ятники, діти, може, комусь і здаються взірцем порядку, але не можуть виявляти емоційну, розумову та мовленнєву активність. Діти — не роботи. Коли їм по-справжньому цікаво, вам не треба буде їх заспоко­ювати, «всаджувати», адже їхня увага буде зосереджена на самому пред­меті пізнання.

$1§  Не намагатися спрощувати зміст бесіди, натомість спрямовуйте його на відкриття дітьми істини, свого знання, а не на репродуктивне запам'я­товування і відтворення у відповідях на запитання знань, поданих дорос­лим у готовому вигляді. Не займайте також у бесіді позицію «над роз­мовою», визнаючи себе одноосібним суб'єктом мовлення, заповнюючи бесіду власним змістом.

Як спонукати дітей висловлювати свої думки: поради педагогу

$1§  Під час полілогу спілкуйтеся з дітьми «очі в очі». Для цього розмістіть ді­тей по колу або в інший спосіб так, щоб усі добре бачили одне одного. Самі займіть позицію «поряд», а не «над» дітьми, тобто розташуйтеся на одному рівні з дітьми. Доцільно домовитися про спільний для всіх спосіб показа­ти своє бажання висловитися, поділитися думкою, а також сформулюва­ти спільні для всіх правила, яких треба дотримуватися: не перебивати одне одного, почекати, коли дадуть можливість висловитися; бути уважним, по­важати чужу думку, навіть і відмінну від твоєї.

$1§  Щоб у полілозі взяли участь якомога більше дітей, на початку вирівняйте «стартові позиції», тобто з'ясуйте, чи розуміють діти суть проблемного запитання і як вони його розуміють. Передусім варто спонукати дітей по­яснити значення ключового поняття теми полілогу. Наприклад: «Що зна­чить чинити по-справедливості? Як ви розумієте це слово?», «Як ви розу­мієте слово «винахідливий»? Винахідливою може бути лише людина чи й тварина також?».

$1§  Дотримуйтеся під час організації полілогу найважливішого принципу — діалогічності, суть якого можна сформулювати у правилі: «Нічого не го­вори сам, став мудрі запитання дітям». Дайте можливість дітям подумати,

$1§  не поспішайте «заповнити паузи», і водночас навчіться відчувати продук­тивність цих пауз: відчувайте, чи діти просто сидять і чекають, що буде далі, чи вони розмірковують. «Порожні» паузи небезпечні тим, що втра­чається ритмічність розмови, а відповідно — інтерес дітей до неї. Про­дуктивні паузи важливі. Але якщо запитання складне для дітей (вони сигналізують про це зайвими рухами, відведенням погляду), спробуйте за­пропонувати дітям символізувати або візуалізувати /унаочнити суть про­блеми: «Покажіть руками слово «ми». А тепер слово «я». Яке з них більше? Чому?», «Розкажи, як ти намалював би слово «успіх?». Щоб діти виявляли активність та були ініціативними, уникайте під час спілкування з ними директивного тону. Відвертість, відкритість дітей не­обхідно заслужити. Ключем до цього буде повага до особистості дитини, відвертість, передусім ваша щира зацікавленість питанням, запропонова­ним для обговорення.

$1§  Полілог — це зіставлення різних поглядів щодо однієї проблеми. Тому важливо реалізувати принцип багатоваріантності, який дає змогу дітям звикнутися з думкою, що можуть існувати різні погляди на те саме запи­тання, не замикатися в межах одного підходу, орієнтує на пошук усіх мож­ливих способів розв'язання поставленого завдання. Запитання до дітей ма­ють орієнтувати від початку на існування декількох можливих варіантів: «Назвіть хоча б три способи, як швидко зробити светр важким?», «Запро­понуйте чотири способи попросити вибачення в людини, яка не розуміє вашої мови?».

     Радикальні зміни відбуваються і в центральній нервовій системі дітей дошкільного віку. Збільшується маса мозку, який на кінець шостого року досягає 1 350 г, що становить 90% маси мозку дорослої людини. Розвиваються і його функції. Це виявляється у тому, що значно зростають порівняно з попередніми стадіями розвитку дитини сила і роль гальмівних процесів, зокрема, удосконалюється умовне і диференційоване гальмування. Ускладнюється і сама структура аналітико-синтетичної діяльності. Так, утворення нових нервових зв'язків відбувається за безпосередньою участю другої сигнальної системи, тобто в обох сигнальних системах одночасно. Завдяки цьому розширюється сфера впливу на розвиток діяльності дитини словесних подразників або сигналів.

Деталніше :

Конструювання (з латини constrruere) — це процес створення моделі, побудови об’єктів та приведення у певний порядок, взаєморозміщення їхніх частин, елементів. Конструювання належить до продуктивних видів діяльності, оскільки спрямоване на отримання певного продукту. На заняттях з конструювання дошкільники вчаться планувати майбутню діяльність, аналізувати та контролювати власні дії, виправляти помилки, робити висновки. У процесі такої роботи у дітей розвиваються рухи рук, дрібна моторика пальців, зорово-моторні координації, цілеспрямовані дії з предметами на основі тактильного та зорового сприйняття, окомір та перцептивно-рухова пам’ять.

Особливості дитячого конструювання

Під дитячим конструюванням традиційно розуміють створення різноманітних конструкцій і моделей з будівельних матеріалів і деталей конструкторів різних видів, виготовлення виробів з паперу, картону, природного та залишкового матеріалу. У процесі конструювання розв’язуються такі основні завдання:

$1-         формувати уявлення про елементи різних конструкторів та будівельних матеріалів;

$1-         формувати уміння аналізувати споруду, виріб, схему, малюнок;

$1-         вчити розділяти складну форму на складові частини та навпаки — з простих форм складати складні споруди;

$1-         учити будувати споруду за заданими умовами (зразок, модель, вказівки тощо) та навпаки — робити графічне зображення до запропонованої моделі;

$1-         сприяти засвоєнню сенсорних еталонів (розмір, форма, колір, просторова характеристика) та використовувати їх для характеристики об’єктів;

$1-         формувати навички просторової орієнтації;

$1-         розвивати зорово-рухову координацію;

$1-         розвивати дрібну моторику рук;

$1-         формувати вміння створювати художній образ;

$1-         формувати художній смак у процесі оформлення конструкцій; розвивати мовлення дітей.

Види конструювання

У роботі з дошкільниками виокремлюють технічне та художнє конструювання. Під час технічного конструювання діти відображають реальні об’єкти дійсності та створюють конструкції за асоціаціями з деякими казковими образами. При цьому вони моделюють їх основні структурні та функціональні ознаки: будівля з дахом та вікнами тощо. Під час художнього конструювання, створюючи образи, діти відображають не тільки структуру, скільки своє ставлення до об’єкту, характер образу. Дитяче конструювання, особливо технічне, тісно пов’язане з ігровою діяльністю. На думку таких відомих педагогів, як Валентина Нечаєва, Євгенія Фльоріна, Тамара Поніманська, це дає підстави розглядати конструювання як один з видів дитячої гри. Але доктор педагогічних наук Лариса Парамонова, зважаючи на особливості ігрової діяльності і конструювання, вважає доцільним розведення цих двох понять. На етапі раннього дитинства конструювання дійсно злите з грою. Згодом гра зумовлює розвиток навичок конструювання, а у старшому дошкільному віці сформована конструкційна діяльність стимулює розвиток гри. Тому не слід висувати вимоги до якості конструкцій, які зведені під час сюжетно-рольової гри, адже це може зруйнувати хід самої гри. І обов’язково слід навчати дітей конструювання, не обмежуючись примітивними дитячими спорудами, — це значно збагатить розвиток дітей, зокрема розвиток ігрової діяльності. Споруди, які створюють у процесі конструювання, можуть бути площинними або об’ємними.

Завдання зі спорудження площинних об’єктів:

$1-         продовж ряд (червоний трикутник, зелений овал, синій круг, червоний трикутник, зелений овал, …);

$1-         склади на дошці візерунок з різноколірних гумок;

$1-         склади об’єкт із геометричних фігур, використовуючи, площинний варіант логічних блоків Дьєнеша;

$1-         склади задану фігуру з математичних головоломок — «Пентаміно», «Піфагор», «Листочок», «Танграм», «Колумбове яйце», «Монгольська гра» тощо;

$1-         склади геометричні фігурі з лічильних паличок або з трубочок для коктейлю — два трикутника з п’яти паличок; три трикутника із семи паличок; два прямокутника з п’яти паличок тощо.

Завдання зі спорудження об’ємних об’єктів:

$1-         конструкцію з баночок з-під йогурту;

$1-         побудуй вежу, враховуючи колір елементів;

$1-         склади аркуш паперу за схемою, щоб вийшла ширма;

$1-         зроби з прищіпок вежу;

$1-         виклади двох’ярусний візерунок із кришок різного кольору та розміру. У процесі конструювання дуже важливо створити ігрову ситуацію, зацікавити дітей, пояснивши їм необхідність виконати завдання. Фрагмент заняття з конструювання

$1-         Вихователь: Діти, які ви бачили будівлі, коли йшли сьогодні до дитячого садка? Діти (очікувані відповіді): Високі будинки. Школу. Магазин. Гарний будинок.

$1-         Вихователь: А як ви гадаєте, люди яких професій працюють над створенням різних будівель? Діти (очікувані відповіді): Будівельники. Штукатури. Муляри.

$1-         : А хто знає, чим займається архітектор? Так. Це та людина, яка створює для будівельників креслення і малюнки, за яким вони споруджують будинок. Сьогодні, прямуючи до дитячого садка, я зустріла знайомого архітектора, який дав мені малюнок майбутньої вулиці. Давайте спробуємо з вами побудувати цю вулицю. Уважно розгляньте малюнок і визначте, які будівельні матеріали нам знадобляться: за формою, розміром, кольором, у якій кількості.

Способи навчання конструювання

Конструювання за зразком, пропоноване ще Фрідріхом Фребелем (FrederickFroebel), полягає у тому, що дітям  пропонують зразок будівлі, виробу з паперу та показують спосіб виготовлення цього об’єкту. Як зразок можна пропонувати фото або малюнок (за Фаіною Ізотовою). Перетворення зразка за заданими умовами (за Ларисою Парамоновою) — це перехідний етап від конструювання за зразком до конструювання за заданими умовами. Наприклад, проводячи заняття «Будинок для кошеняти», вихователь показує дітям зразок — аплікацію з зображенням кошеняти — та пропонує кожній дитині зробити кошеня з готових деталей. У дітей виходять кошенята менші за розміром. Потім вихователь пропонує дітям зробити будиночок для свого кошеняти із запропонованих геометричних фігур. Вихователь робить більший будиночок, а діти — менші, адже їхні кошенята менші за розмірами. Вихователь з’ясовує з дітьми, чим відрізняються їхні будиночки: один більший, інші — менші.

Пропонуємо декілька варіантів завдань для різних вікових груп.

Молодша група: зразок—«Будинок»; завдання — побудуй такий самий, але вищий.

Середня група: зразок — «Гірка»; завдання — побудуй гірку з двома скатами.

Старша група: зразок—«Міст»; завдання — побудуй міст через річку, якою ходить водний транспорт.

У конструюванні за умовами дітям не дають зразка, а пропонують лише умови, яким має відповідати будівля. Ці умови визначають функцію об’єкта, скажімо: міст через річку певної ширини для транспорту та перехожих. Наприклад, продовжуючи заняття «Будинок для кошеняти», вихователь пропонує дітям зробити будиночок для мами-кішки. При цьому вихователь з’ясовує з дітьми, який за розміром будиночок їй потрібний: для мами-кішки слід зробити ще більший будиночок, адже вона більша за кошенят. У конструюванні за моделлю дітям пропонують модель, у якій вигляд окремих деталей прихований (наприклад, конструкція, обклеєна папером). Так, дітям пропонують завдання, але не показують способів його розв’язання. Навчання конструювання за простими кресленнями та наочними схемами доцільно розпочинати з використання простих схем, а потім переходити до конструювання за кресленнями. Підготовчим етапом до виконання конструювання за кресленнями є виконання з дітьми схем до вже готових споруд. Для початку варто запропонувати обрати необхідну схему з кількох запропонованих варіантів. Наприклад, дітям пропонують ряд предметів та декілька схем, серед яких потрібно обрати ту, що відповідає заданому ряду геометричних фігур. У конструюванні за заданою темою дітям пропонують тематику конструкцій, а їх характер, матеріали для них діти обирають самостійно. Конструювання за заданою темою близьке до конструювання за задумом, але обмежене певною темою.

Пропонуємо такі теми для:

$1-         площинного конструювання — «Квіткова поляна», «Чарівний килим», «Печиво», «Калейдоскоп», «Сніжинка» (з кольорових кришечок);

$1-         об’ємного конструювання — «Зоопарк», «Подвір’я», «Місто», «Дитячий майданчик», «Залізничний вокзал».

Конструювання з використанням каркасу передбачає попереднє ознайомлення дітей із простим каркасом як основою конструкції і демонстрацію різних трансформацій конструкції у зв’язку зі змінами каркасу. Наприклад, вихователь розглядає з дітьми фото риби-їжака або її зображення на малюнку, а потім показує рибу- їжака, тулуб якої зроблений з проволоки, а хвіст та плавники з різноколірних ниток. Змінюючи форму проволоки (з овальної форми робить більш круглу чи навпаки), показує, як змінюється форма риби. Вихователь пропонує прикрасити рибку, обмотавши тулуб нитками, зробити рибі око. Можна використати такі теми для каркасного конструювання: «Сніжинка», «Квіточка», «Листячко», «Дерево». Конструювання за задумом не є засобом навчання, воно лише дає змогу використати та закріпити знання та вміння, набуті дитиною раніше у процесі конструювання за зразком, за умовами тощо. Рекомендації вихователям щодо організації конструювання з дітьми Усі заняття з різних видів конструювання мають бути емоційно насиченими за рахунок збагачення їх художніми текстами, обігрування різних ситуацій, використання нетрадиційних матеріалів. У процесі конструювання слід використовувати метод проблемного спілкування з дітьми. Педагог повинен підтримувати активний діалог, використовуючи відкриті запитання, що потребують відповіді у довільній формі та не містять у собі натяку на правильну відповідь, і навідні запитання: «Як ти вважаєш, якщо…», «Якщо зробити ось так, що буде?», «Як потрібно перевернути (поставити) цю деталь, щоб отримати таку фігуру, як на малюнку?», «Що потрібно доробити?», «Що змінилося?» тощо. Отримавши відповідь, педагог просить дитину обґрунтувати її.

Слід поступово збільшувати рівень самостійності дітей у процесі конструювання:

$1-         відтворення об’єкту, повторюючи за вихователем весь процес конструювання;

$1-         відтворення об’єкту, повторюючи процес побудови у пам’яті, але є можливість звернутися за допомогою до вихователя (кількість запитань можна обмежити заздалегідь);

$1-         самостійне відтворення вже готового об’єкту (завдання на кшталт «зроби такий самий»);

$1-         виконання творчих завдань — завдання пропонуються без зразка, дитина працює за уявленням, але має дотримуватися заданих умов, скажімо, «побудуй високий будинок» або «побудуй гараж для цієї машини».

Тривалість заняття з конструювання, насамперед, залежить від настрою дитини та ступеня її «занурення» у процес. Якщо час вийшов, а дитина із захопленням продовжує самостійно створювати нові об’єкти, не слід переривати її творчу діяльність. Конструювання на певному етапі може перейти в інший вид діяльності, зокрема в ігрову. Так, діти починають гратися зі спорудженими об’єктами, вигадувати їм назву, розповідати про них. Ігрову діяльність з виготовленими конструкціями слід заохочувати. Уміле використання педагогом різних видів конструювання та прийомів навчання дає змогу збагатити досвід дошкільників у конструюванні, розвинути увагу, точність сприймання, вміння порівнювати, аналізувати, планувати свою діяльність, а головне — сприяє розвитку конструкційних здібностей та креативності дітей

У ранньому віці формується інтерес до конструювання з будівельного матеріалу, діти знайомляться з його найпростішими властивостями. Вчаться відтворювати прості будівлі спочатку за прикладом вихователя, а потім самостійно. Використовують деталі різної форми, розміру і кольору, де формується уявлення про колір, форму, величину, початкові просторові уявлення (довжина, висота, взаєморозташування предметів та їх частин. Діти в ранньому віці повинні вміти:

$1-         Розташовувати цеглинки по горизонталі, щільно прикладати одна до одної.

$1-         Ставити цеглинки на вузьку коротку, та вузьку довгі грані, щільно приставляючи цеглинки одну до одної або розташовувати на певній відстані.

$1-         Накладати, викладати, прикладати; ставити, приставляти, замикати простір, об’єднуючи в будівлі різні форми будівельного матеріалу

Для дітей цього віку характерними є сюжетно-відображувальні ігри, маніпуляції з предметами. Важливо знайомити дітей з можливостями будівельного матеріалу, створювати най простіші конструкції. Спонукати дитину правильно називати будівельний матеріал, вчити розрізняти зовнішні якості предмета, порівнюючи цеглинки та кубики за розміром. Спочатку відбувається залучення дітей до безкорисливого конструювання, спрямованого на виявлення властивостей об’єктів і зв’язків безвідносно до виконання будь-яких практичних завдань, а потім до утилітарного , спрямованого на вирішення конструктивних завдань


Ручна праця, як і конструювання, є невід'ємним елементом розвитку творчих здібностей малюка. Конструювання в дитячому садку - це створення дитиною різних виробів з паперу, картону, шишок та інших матеріалів. Діти дошкільного віку обожнюють це заняття. Крім того, у процесі створення самої вироби, дитина отримує ще і чимало користі.

Заняття конструюванням широко практикуються в дитячих садах і сприяють розумовому, естетичному і моральному вихованню малюків.

Користь конструювання

Які практичні навички може придбати дитина від занять конструюванням? Це:

$1-         розвиток дрібної моторики;

$1-         знайомство з формою і текстурою предметів на практиці;

$1-         розвиток фантазії та уяви;

$1-         збагачення мовлення новими поняттями (піраміда, куб і т. д.);

$1-         вироблення технічних навичок в процесі задумки і реалізації поставленого завдання;

$1-         стимуляція образного і логічного мислення.

Крім того, заняття конструюванням в дитячому саду і сприяють духовно-моральному вихованню дошкільників. Адже робота над майбутньою виробом ведеться в групі.

Користь конструювання для морального виховання дошкільнят:

соціальна адаптація;

працьовитість, акуратність;

завзятість і досягнення поставленої мети;

ініціативність;

самостійність і самоорганізація;

дружелюбність і взаємодопомога.

Види конструювання в дитячому садку

Залежно від використовуваних матеріалів для конструювання, визначається його вид. Розглянемо найбільш популярні.

З будівельних матеріалів. Найпростіший вид конструювання, який доступний самим маленьким. За допомогою різних фігур геометричної форми (куб, призма, циліндр і т. д.) шикуються найбільш прості споруди - вежі, будиночки. У міру набуття досвіду, конструкції можуть поступово ускладнюватися додаванням нових елементів.

З застосуванням спеціальних конструкторів. Вони можуть бути дерев'яні, металеві, пластмасові, але обов'язково містять кріплення на гвинтах. Це розширює можливості, дозволяючи створювати рухомі іграшки (екскаватор, підйомний кран і т. д.)

 З паперу (глянсовою, щільною, картону та ін). Даний тип конструювання вимагає певних навичок. Дитина повинна вміти самостійно клеїти і володіти ножицями.

З природних матеріалів (насіння, жолуді , шишки , гілки тощо).

Як правило, при роботі з природними матеріалами використовуються пластилін, клей, картон та інші додаткові предмети. Даний тип конструювання в дитячому садку допомагає сформувати у малюка художнє і естетичне сприйняття. Вчить бачити красу в малому навколишнього світу.

Слід враховувати вікові психологічні особливості дітей при виборі тих чи інших типів конструювання, а також наявність доступних матеріалів в дитячому саду.

Конструювання в дитячому садку Для малюка заняття конструюванням в дитячому саду - це не просто виконання поставленого завдання, а цікава і захоплююча гра. Адже дитині хочеться побудувати будиночок або вежу з кубиків не просто так. А для того, щоб там жила улюблена лялечка чи лисеня.

Якщо правильно підійти до знайомства і навчання дитини, основним принципам конструкторської роботи, - малюк отримає багато користі. Діти готові годинами сидіти за виготовленням забавних виробів та іграшок.

Творче конструювання в дитячому садку навчить створювати гарні вироби, допоможе дитині придбати необхідні навички. Крім того, малюк відчує себе маленьким творцем, який буде вірити у себе і свої сили.

Адаптація  –  це  період  звикання  дитини  до  дитячого  садка,  пов’язаний  з пристосуванням  дитини  до  нових  умов,  нового  режиму,  до  вихователя  та дитячого  колективу,  до  нових  форм  співжиття,  які  є  відмінними  від  тих,  що існують в родині.

Детальніше...

baner3D
 
400
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Годинник

лічильник відвідувань

5054842
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
1150
1529
15814
5021250
39615
53169
5054842

Ваша IP адресса: 94.244.57.77
Server Time: 2018-03-18 13:37:36

Наші друзі

baner4

baner5